Co jest podstawą znaków towarowych i ich ochrony? 

Problematyka ochrony znaków towarowych uregulowana została w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie mają przepisy zawarte w dziale I tytułu III (art.120 - 173) oraz w dziale III tytułu IX (art.296 - 301). W niektórych kwestiach przepisy te odsyłają do innych uregulowań zawartych w tej ustawie, a zwłaszcza do przepisów z zakresu prawa patentowego. Dla problematyki znaków towarowych znaczenie mają także przepisy ogólne zawarte w tytule I PrWłPrzem, a także przepisy dotyczące opłat, rejestrów czy terminów. Wśród aktów wykonawczych do ustawy „Prawo własności przemysłowej” szczególne znaczenie dla ochrony znaków towarowych ma rozporządzenie Prezesa RM z 8.12.2016 r., w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.
We wspomnianej ustawie uregulowana została kwestia ochrony znaków towarowych zarejestrowanych oraz znaków powszechnie znanych, których ochrona powstaje bez rejestracji. 

znak towarowy prawo

Ochrona znaków towarowych - przepisy prawa międzynarodowego

Istotne znaczenie dla ochrony znaków towarowych mają standardy zawarte w prawie międzynarodowym, w szczególności w przepisach Konwencji paryskiej oraz TRIPS.
Ogromny wpływ na kształt krajowego ustawodawstwa z zakresu prawa znaków towarowych mają także przepisy wynikające z prawa unijnego. W 2015 roku została przeprowadzona gruntowna reforma prawa znaków towarowych w UE, w wyniku której przyjęta została obowiązująca obecnie dyrektywa (UE) 2015/2436 z 16.12.2015r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. 

Czym jest znak towarowy? 

    Znak towarowy można najprościej zdefiniować jako oznaczenie odróżniające - „coś” z czym kojarzy nam się „coś”. Najbardziej porządnym z punktu widzenia przedsiębiorcy jest oczywiście poczucie elegancji, dobrej jakości czy luksusu wywołane znanym logo, znaną nazwą czy nawet znanym kształtem opakowania. Znak towarowy jest zatem dobrem niematerialnym, które w obrębie dóbr własności przemysłowej zaliczane są do kategorii oznaczeń odróżniających. 

Definicja ustawowa 

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zgodnie z treścią powyżej - znak towarowy to szczególnego rodzaju związek oznaczenia i towaru, który w świadomości człowieka wywołuje określone emocje i wyobrażenia. Zdolność oznaczenia do wywołania swoistych wyobrażeń jest niezbędną cechą znaku towarowego jako dobra niematerialnego, ponieważ wyobrażenia takie są związane z pełnieniem przez znak towarowy jego podstawowej, konstytutywnej funkcji - funkcji oznaczenia pochodzenia.

Po co jest znak rejestrowy?

Jakie są funkcje znaku towarowego? 

Pojęciem funkcji znaku towarowego określa się całokształt oddziaływań znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Tradycyjny katalog funkcji znaku towarowego obejmuje:
- funkcję oznaczenia pochodzenia
- funkcję jakościowa
- funkcję reklamową
Obecnie na podstawie orzecznictwa TSUE oraz poglądów doktryny, wymienia się także funkcję komunikacyjną oraz inwestycyjną znaku towarowego. 

Funkcja oznaczenia pochodzenia

Podstawowa funkcja znaku towarowego polega na tym, że znak ten umożliwia odróżnienie towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. Funkcja ta jest ściśle związana z istotą znaku towarowego jako dobra niematerialnego. Ochrona funkcji oznaczenia pochodzenia zapewniona jest wtedy, gdy ustawodawstwo chroni przez niebezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia (komercyjnego) towaru. Funkcja oznaczenia pochodzenia umożliwia nabywcom towarów i usług powiązanie konkretnego znaku towarowego z konkretnym przedsiębiorstwem, z którego towar lub usługa pochodzi. W taki właśnie sposób podstawową funkcję znaku towarowego ujmuje TSUE, wskazując, że jest nią zagwarantowanie konsumentowi tożsamości pochodzenia towaru oznaczonego danym znakiem towarowym przez umożliwienie mu, bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie.

Funkcja jakościowa

W ramach tej funkcji, zwanej też funkcją gwarancyjną, znak towarowy przekazuje informację o cechach jakościowych towarów nim oznaczonych. W takim ujęciu, znak towarowy jest pewnym nośnikiem informacji na temat cech jakościowych towarów nim oznaczonych. Funkcja ta jest następstwem pozytywnych doświadczeń nabywców towarów lub usług oznaczonych danym znakiem towarowym, czego skutkiem jest powstanie określonych oczekiwań co do stałego poziomu jakości towarów z tym znakiem.

Funkcja reklamowa

Polega na spełnianiu przez znak towarowy roli elementu promującego towar. Znak towarowy, który pełni tę funkcję posiada siłę atrakcyjną przyciągającą klienta do towaru i zachęcającą do jego zakupu. Podobnie jaka funkcja jakościowa, funkcja ta nie wynika z samej istoty znaku towarowego. Wynika ona z funkcji jakościowej, która „wypracowana” zostaje jako następstwo pozytywnych doświadczeń z danymi towarami lub usługami. 

Zastrzeżenie znaku - jakie korzyści?

Zastrzeżenie znaku towarowego ma wiele korzyści i wartości, zarówno dla firm, jak i dla jednostek indywidualnych. Oto kilka powodów, dla których warto zastrzec znak towarowy:

Prawo do używania znaku towarowego: Zastrzeżenie znaku towarowego daje właścicielowi prawną ochronę i wyłączne prawo do korzystania z tego znaku w określonym zakresie i branży. Chroni to przed nieuprawnionym wykorzystaniem znaku przez inne podmioty, co pozwala uniknąć zamieszania wśród klientów i utraty reputacji.

Ochrona przed plagiatem i nieuczciwą konkurencją: Zastrzeżenie znaku towarowego umożliwia właścicielowi ściganie osób, które próbują skopiować, podrabiać lub nieuczciwie wykorzystywać jego znak towarowy. Zapewnia to silną ochronę przed plagiatem i działa jako środek zapobiegawczy przeciwko nieuczciwej konkurencji.

Budowanie marki i rozpoznawalności: Znak towarowy jest ważnym elementem budowania marki i rozpoznawalności. Zastrzeżenie znaku towarowego daje właścicielowi ekskluzywne prawo do korzystania z niego w związku z produktami lub usługami, które oferuje. Umożliwia to konsystentne budowanie marki, co prowadzi do większego rozpoznawania, lojalności klientów i wartości firmy.

Wartość majątkowa: Znak towarowy może mieć wartość majątkową dla właściciela. Może być przedmiotem sprzedaży, licencjonowania lub zabezpieczenia jako aktywa w przypadku działań na rynku kapitałowym. Zastrzeżenie znaku towarowego zwiększa jego wartość jako chronionej własności intelektualnej.

Międzynarodowa ochrona: Jeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność za granicę, zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia lepszą ochronę na międzynarodowym poziomie. Można złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w odpowiednich organach międzynarodowych, co ułatwia egzekwowanie praw i zapobieganie naruszeniom znaku w różnych krajach.

Długoterminowa ochrona: Zastrzeżenie znaku towarowego daje długoterminową ochronę, zazwyczaj na okres od 10 do 15 lat. Po tym okresie można go przedłużyć, co pozwala na kontynuację korzystania z marki i utrzymanie jej ochrony na rynku.

Wniosek: Zastrzeżenie znaku towarowego ma wiele korzyści, takich jak prawo do używania znaku, ochrona przed plagiatem, budowanie marki, wartość majątkowa, międzynarodowa ochrona i długoterminowa ochrona. To ważne narzędzie dla firm i jednostek indywidualnych, które chcą chronić swoje marki, zwiększyć rozpoznawalność i zabezpieczyć swoje interesy na rynku.

co może być zastrzeżone znakiem towarowym?

PRAWO OCHRONNE ZNAKU TOWAROWEGO 

Co może być znakiem towarowym? 
Zgodnie z art.120 ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odrozcnieni towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ustawa precyzuje w otwartym katalogu, że znakiem towarym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. 

Obligatoryjne elementy znaku towarowego:

Zgodnie z polskim prawem, jak i z unijnymi normami wyrażonymi orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości należy wyodrębnić następujące elementy znaku towarowego:
-musi istnieć zmysłowo postrzegalne oznaczenie
-oznaczenie to musi spełniać normatywne wymaganie związane z faktem ujawnienia formy przedstawieniowej oznaczenia w rejestrze
-oznaczenie powinno umożliwić odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców

Oznaczenie, które nie posiada łącznie wszystkich wskazanych cech, nie stanowi znaku towarowego i nie może zostać udzielone na nie prawo ochronne. 

Wymagania rejestrowe dla przedstawienia znaków towarowych 

Zgodnie z art.120 PrWłPrzem znakiem towarowym może być jedynie oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W świetle takich kryteriów graficzna przedstawialność stanowi właściwą formę prezentacji dla takich oznaczeń jak znaki słowne, graficzne lub kombinowane (słowno-graficzne), kombinacje kolorów, znaki przestrzenne, znaki pozycyjne (polegające na określonym sposobie nałożenia lub umieszczenia znaku na towarach) oraz desenie (znaki stanowiące wzór, składające się wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów). Dzięki graficznemu przedstawieniu możliwe jest precyzyjne ujęcie ww.oznaczeń w zgłoszeniu, a następnie w rejestrze znaków towarowych oraz w oficjalnych publikacjach o udzielonych sprawach. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Sieckmann, w którym Trybunał uznał, iż graficzne przedstawienie znaku czyniło zadość wymaganiom stawianym przez przepisy, musi być ono jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.

Forma prezentacji inna niż graficzna może służyć przedstawieniu:
- znaków dźwiękowych (plik dzwiękowy), aczkolwiek nadal możliwe pozostaje przedstawienie graficzne takiego znaku przybierające postać zapisu nutowego
- znaków ruchomych, tj. znaków składających się z ruchu lub zmiany pozycji elementów znaku towarowego lub obejmujących sekwencję ruchu lub pozycji (plik wideo)
- znaków multimedialnych, tj. znaków składających się z zestawienia obrazu i dźwięku lub obejmujących takie zestawienie (plik audiowizualny)
- znaków holograficznych, tj. składających się z elementów o charakterze holograficznym (plik wideo)

Rodzaje znaków towarowych
Istnieje kilka rodzajów znaków towarowych, które można zastrzec i chronić. Oto niektóre z najpowszechniejszych rodzajów znaków towarowych:

Słowny znak towarowy
Jest to znak, który składa się z samych słów lub wyrażeń, bez dodatkowych graficznych elementów. Może to być nazwa firmy, nazwa produktu lub hasło reklamowe. Przykładem jest marka "Nike".
Graficzny znak towarowy
Ten rodzaj znaku towarowego składa się z graficznego elementu, takiego jak logo, symbol, znak graficzny lub kombinacja grafiki i słów. Przykładem jest logo "Apple".
Znak towarowy złożony
 Znak towarowy złożony to kombinacja słów i grafiki, która tworzy jednolitą całość. Przykładem jest znak towarowy "Adidas" z logo składającym się z trzech równoległych pasków.
Dźwiękowy znak towarowy
Jest to znak, który składa się z dźwięku lub sekwencji dźwięków, które są rozpoznawalne i identyfikujące markę. Przykładem jest dźwięk startowy systemu operacyjnego Windows.
Trójwymiarowy znak towarowy
Ten rodzaj znaku towarowego obejmuje kształt lub formę trójwymiarową, która jest charakterystyczna dla marki lub produktu. Przykładem może być kształt butelki Coca-Coli.
Kolorowy znak towarowy
Niektóre marki zastrzegają określony kolor lub kombinację kolorów jako swoje znaki towarowe. Na przykład, firma Tiffany & Co. posiada zastrzeżony kolor niebieski dla swojego opakowania.

Kto może uzyskać prawo ochronne? 

    Na podstawie obecnych przepisów należy stwierdzić że prawo ochronne na znak towarowy (poza wyjątkami uregulowanymi w PrWłPrzem) może zostać udzielone na rzecz każdego podmiotu prawa cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, że treść prawa ochronnego polega na używaniu znaku towarowego w sposób zawodowy i zarobkowy (art.153 ust.1 i art.154 PrWłPrzem), zaś brak rzeczywistego używania znaku towarowego dla towarów lub usług objętych prawem ochronnym przez nieprzerwany okres pięciu lat od daty rejestracji stanowi przesłankę wygaszenia prawa ochronnego. Podkreślić jednak należy, ze brak posiadania przez zgłaszającego znak towarowy statusu przedsiębiorcy zdolnego do prowadzenia działalności w zakresie towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu nie wyłącza sam w sobie możliwości udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone zarówno na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także tzw.,niepełnych (ułomnych) osób prawnych, czyli takich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przyznana została zdolność prawna (zgodnie z art.33 z indeksem 1 KC)
zgłoszenie znaku towarowego

Zgłoszenie znaku towarowego - jak powinno wyglądać zgłoszenie? 

Procedura związana z uzyskaniem prawa ochronnego nakłada na wnioskodawcę pewne elementy formalne, które trzeba spełnić, tak aby uzyskać prawo ochronne. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na treść zgłoszenia i jego elementy. Stosownie ustawy PrWłPrzem w zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Art.138 wspomnianej ustawy określa niezbędne, minimalne wymagania dotyczące zgłoszenia znaku towarowego. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że UPRP w przypadku stwierdzenia braków wyznacza termin do uzupełnienia zgłoszenia pod rygorem umorzenia postępowania.

Określenie znaku towarowego

Zgłoszenie powinno zawierać formę przedstawieniową znaku towarowego, możliwą do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Określenie towarów lub usług

Znak towarowy zgłaszany jest zawsze dla określonych towarów i usług. Zgłaszający wskazując towary, dla których znak jest przeznaczony, powinien używać polskiej terminologii technicznej okrąż określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej stosownie do przyjętej klasyfikacji, którą jest Klasyfikacja Nicejska.

Regulamin znaku towarowego

Regulamin jest niezbędnym elementem zgłoszenia znaku towarowego w trzech przypadkach:
- zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego
- zgłoszenia wspólnego znaku towarowego
- zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego

Oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa i dokument pierwszeństwa

Zasada jednolitości zgłoszenia

Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego.

Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do UPRP. Zgłoszenie może być dokonane osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem oraz w postaci elektronicznej. Za zgłoszenie należy uiścić opłatę jednorazową zgodnie z obowiązującym wykazem opłat. 

Ważne! Przygotowując się do rejestracji własnego znaku towarowego należy pamiętać o przeszkodach, które mogą skutkować nieważnością zastrzeżenia znaku. 


Należy pamiętać, że nie każde oznaczenie może pełnić funkcję znaku towarowego, ponieważ jego podstawowym zadaniem jest odróżnianie. Ważne jest, aby znak towarowy był wystarczająco charakterystyczny, przyciągał uwagę klientów i identyfikował produkt na rynku, a także aby można było go zarejestrować jako oznaczenie handlowe. Przy projektowaniu znaku zaleca się używanie elementów fantazyjnych i abstrakcyjnych w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest przeznaczony.

rejestracja znaku towarowego

Bezwzględne przesłanki odmowy – oceniane z urzędu.

Pełna lista przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest określona w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym artykułem, prawo ochronne nie jest udzielane na oznaczenie, które:

- Nie spełnia warunków bycia znakiem towarowym;
- Nie nadaje się do odróżniania towarów, dla których zostało zgłoszone;
-Składa się wyłącznie z elementów, które mogą służyć do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
- Składa się wyłącznie z elementów, które są powszechnie używane w uczciwych praktykach handlowych lub weszły do języka potocznego;
- Składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, która wynika z samego charakteru towaru, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwiększa wartość towaru;
- Zostało zgłoszone w złej wierze;
- Jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- Zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, takiej jak charakter religijny, patriotyczny lub kulturowy, który obraziłby uczucia religijne, patriotyczne lub narodowe;
- Zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej, sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej lub innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia lub oznaki, jeśli zgłaszający nie posiada odpowiednich uprawnień;
- Zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy lub symbol organizacji międzynarodowej lub oficjalnego oznaczenia obcego państwa, jeśli jest to zakazane przez umowy międzynarodowe, chyba że zgłaszający posiada odpowiednie uprawnienia;
- Zawiera oficjalne oznaczenie stosowane w obrocie, takie jak znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cecha legalizacji, jeśli może wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru tego oznaczenia, chyba że zgłaszający posiada uprawnienia do jego używania;
- Może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
- Stanowi lub odtwarza nazwę zarejestrowanej odmiany roślin
Proces rejestracji znaku towarowego

Proces rejestracji znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego jest istotnym krokiem dla przedsiębiorców, którzy pragną chronić i odróżnić swoje produkty lub usługi na rynku. Proces ten stanowi formalną procedurę, która umożliwia uzyskanie prawnego prawomocnego oznaczenia, które może być używane wyłącznie przez właściciela.

Co zrobić krok po kroku

1.Zgłoszenie znaku towarowego
Masz możliwość złożenia zgłoszenia znaku towarowego osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Istnieje również opcja przesłania zgłoszenia pocztą, faksem lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). Aby skorzystać z PUEUP, konieczne jest założenie konta, które umożliwi również wniesienie wymaganych opłat. W ten sposób zapewnisz sobie ochronę znaku towarowego w Polsce.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych. Osoba fizyczna może także wyznaczyć współuprawnionego, a także rodziców, małżonka, rodzeństwo, zstępnych lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia jako pełnomocników. Dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa można znaleźć w dostępnych materiałach.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym dotarło do Urzędu Patentowego. Jeśli zgłoszenie zostanie przesłane faksem, oryginał dokumentu należy dostarczyć do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu.

W zgłoszeniu należy przedstawić lub przedstawić znak towarowy w odpowiedni sposób:
-Jeśli znak towarowy składa się z litery, cyfry, napisu, rysunku lub kompozycji kolorystycznej, należy umieścić go w takiej formie w zgłoszeniu.
- Jeśli znak towarowy składa się z odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, takich jak etykieta, kontretykieta i krawatka, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odzwierciedlający ich rzeczywiste rozmieszczenie na towarze. Kontur znaku towarowego powinien być zaznaczony linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być umieszczony, linią przerywaną.
- Jeśli znak towarowy przedstawia pojedynczy wizerunek ukazujący jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odzwierciedlający rzeczywiste rozmieszczenie na towarze. Kontur znaku towarowego powinien być zaznaczony linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być umieszczony, linią przerywaną.
- Jeśli znak towarowy ma formę przestrzenną, powinien być przedstawiony w postaci rysunku lub fotografii, które obrazują jego ogólny wygląd lub kilku rysunków/fotografii obok siebie, jeśli jego charakterystyczne cechy występują na różnych płaszczyznach.
- Jeśli znak towarowy jest hologramem, należy go przedstawić za pomocą jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały efekt holograficzny.
- Jeśli znak towarowy, tak jak melodia, nie nadaje się do bezpośredniego zobrazowania graficznego, należy go przedstawić pośrednio przez zapis graficzny, który pozwala na jego odtworzenie (np. nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

Znaki towarowe w kolorze przedstawia się w ich rzeczywistych barwach, podając wykaz użytych kolorów zgodnie z klasyfikacją ustaloną przez Porozumienie wiedeńskie oraz określając ewentualne szczegółowe parametry (odcienie) zgodnie z paletą barw wskazaną przez zgłaszającego. W przypadku znaku towarowego składającego się z kolorów lub układów kolorów, należy określić sposób ich połączenia.

Opłaty:

450 zł - opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej w formie tradycyjnej (papierowej) według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług.
400 zł - opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej drogą elektroniczną (PUEUP) według obowiązującej klasyfikacji.
120 zł - opłata za każdą kolejną klasę towarową.
W przypadku zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego, opłata wzrasta o 100%.
100 zł - opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde zgłoszone pierwszeństwo.
Opłaty należy wpłacić na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnosić opłaty elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Dodatkowo, istnieje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo (opcjonalne). Jeśli składasz pełnomocnictwo do urzędu, musisz uiścić tę opłatę. Opłaty za pełnomocnictwo nie są wymagane w przypadku pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

Jeżeli udowodnisz, że nie jesteś w stanie pokryć opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy może częściowo zwolnić Cię z tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% należnej opłaty.

2.Urząd Patentowy formalnie sprawdzi zgłoszenie

Po złożeniu zgłoszenia, Urząd Patentowy przeprowadza weryfikację, czy dostarczyłeś wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeśli zgłoszenie ma braki lub niedociągnięcia, Urząd Patentowy skontaktuje się z Tobą i poprosi o ich uzupełnienie lub usunięcie w określonym terminie. Jeżeli nie zareagujesz na wezwanie i nie dokonasz niezbędnych korekt, Urząd Patentowy może zakończyć postępowanie. Dodatkowo, jeśli nie uiścisz wymaganych opłat, Urząd Patentowy wyznaczy Ci termin 14 dni na ich uregulowanie. Jeśli nie zapłacisz w określonym terminie, Urząd Patentowy może umorzyć postępowanie.

3.Urząd Patentowy ujawni zgłoszenie znaku towarowego

Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w e-Wyszukiwarce (PUEUP) w części znaki towarowe, w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia.

4.Urząd sprawdzi, czy może udzielić prawa ochronnego.

Urząd Patentowy dokonuje oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego (znane jako "bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy"). Jeśli stwierdzi się istnienie takich przesłanek, Urząd Patentowy podejmie decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

5.Urząd Patentowy ogłosi zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego

Jeśli Urząd Patentowy ustali, że znak towarowy może zostać zarejestrowany (czyli nie występują przeszkody uniemożliwiające ochronę), natychmiast informuje o zgłoszeniu tego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu.

Należy pamiętać, że Urząd Patentowy ma możliwość wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nawet po ogłoszeniu zgłoszenia, jeżeli po tym ogłoszeniu zostanie poinformowany o okolicznościach, które uniemożliwiają udzielenie ochrony.

6.Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego

Jeśli po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec twojego zgłoszenia, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (chyba że zostanie poinformowany o okolicznościach uniemożliwiających objęcie znaku ochroną).

Jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw wobec twojego zgłoszenia, po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań związanych ze sprzeciwem, Urząd Patentowy podejmuje następujące działania:
- Odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne.
- Udziela prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy nie obejmowały lub zostały uznane za niezasadne.
- Po uprawomocnieniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy wpisuje twój znak towarowy do publicznego rejestru znaków towarowych.

Opłata za zgłoszenie wynosi 400 złotych. Opłata za pierwszy okres ochrony, ustalona na podstawie liczby klas towarowych, wynosi 400 złotych za każdą klasę towarową.

7.Urząd wydaje świadectwo ochronne i ogłasza przyznanie prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Urząd ogłosi informację o przyznaniu ci prawa ochronnego na znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego i wyda ci świadectwo ochronne.

Ważne! Wydanie świadectwa może zostać wstrzymane do momentu uregulowania opłaty za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym.

Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego będzie zawierało szczegółowe informacje, takie jak:
- Numer prawa ochronnego, data i numer zgłoszenia oraz data ogłoszenia zgłoszenia,
- Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
- Określenie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeśli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,   wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,
- Nazwisko, imię lub nazwa uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju,
- Opis znaku towarowego, zawierający informacje dotyczące kolorów, symboli klasyfikacyjnych i elementów     graficznych, zgodnie z Porozumieniem wiedeńskim, a w razie potrzeby - rodzaj znaku,
- Przyporządkowanie towarów do odpowiednich klas towarowych.
- Opłata za publikację informacji o przyznaniu ci prawa ochronnego na znak towarowy w Biuletynie Urzędu   Patentowego wynosi 90 złotych.

Opłatę należy uiścić w terminie 3 miesięcy od otrzymania decyzji o udzieleniu prawa, po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Możesz również skorzystać z pomocy kancelarii prawnej jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tej sprawie. Rejestracja znaku towarowego a zastrzeżenie znaku towarowego - czy są jakieś różnice

  • Rejestracja znaku towarowego: Rejestracja znaku towarowego w Polsce jest procesem formalnym, w którym wnioskodawca składa wniosek o rejestrację znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP. Wniosek musi zawierać informacje dotyczące znaku, takie jak jego opis, grafika lub wzór, a także informacje dotyczące towarów lub usług, z którymi znak będzie powiązany. Przy rejestracji znaku towarowego w Polsce można ubiegać się o ochronę w zakresie towarów i/lub usług zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług.
  • Zastrzeżenie znaku towarowego: W Polsce nie ma odrębnej procedury zastrzeżenia znaku towarowego. Zamiast tego, zgodnie z polskim prawem, oznaczenie znakiem towarowym można dokonać poprzez jego rejestrację. Rejestracja zapewnia właścicielowi znaku towarowego ochronę prawną, a także wyłączne prawo do korzystania z tego znaku w określonym zakresie i obszarze.

© Copyright 2025 po-prawie.pl - All Rights Reserved